top of page

Summer 2024 Issue
Deadline
 

June 1, 2024

AIM​

 

The Journal of Education Language and Literature (EDE) is a peer-reviewed e-journal open to international participation, published in order to deal with original and high quality articles with a scientific approach. It is a leading journal in its field and aims to publish quality studies about Turkey. It strives to collect and disseminate information on matters concerning Turkey. Journal EDE includes original or compilation articles in Turkish and English languages ​​that bring innovation to the field. The journal publishes scientific translations and book reviews as well as articles. Journal EDE, which is published regularly twice a year, also issues special issue(s) when it deems necessary. The Editorial Board is free to publish or not publish the articles submitted to the journal. Submitted articles are non-refundable. All articles are in open access and free for everyone to read and download. There is no article processing charges or submission fees for any submitted or accepted articles

SCOPE

The Journal of Education Language and Literature (EDE) includes articles that deal with historical and current issues concerning Turkey in the fields of education, language and literature from a scientific point of view and offer solutions on this issue. Therefore, it publishes original and qualified studies focused on education, language and literature focused on Turkey. In this context, it accepts original and qualified scientific studies in the fields of education, language and literature. It also includes studies conducted by Turkish researchers in the fields of education, language and literature. Since Journal EDE has close relations with Turkey, it is also open to studies dealing with Cyprus and European countries.


DUYURULAR
 
  • Yaz 2024 sayımız için makale gönderim son tarihi 1 Haziran 2024  olarak belirlenmiştir.
  • 2023 yılı itibarıyla makalelere DOI atanmıştır.
  • EDE, 2022 Ağustos itibarıyla bazı üniversitelerce alan indeksi sayılan MLA International Bibliography tarafından taranmaya ve indekslenmeye başlamıştır. Süreçte katkısı olan tüm editör, yayın ve danışma kurulu üyelerimize, hakemlerimize, dil uzmanlarımıza, sekreterlerimize ve özellikle yazarlarımıza çok teşekkür ederiz.

Next Issue

SUMMER / YAZ 2024

Tasarım Dergi Kapağı4.png

Contents / İçindekiler

JENERİK

https://doi.org/

Gencay Arslan, Talat Aytan

İtalya’da Türkçe Ana Dili Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar

Occurring Problems In Turkish Native Language Education In Italy

https://doi.org/10.5281/zenodo.10211061

                                                                                                     

 

Last Issue

WINTER / KIŞ 2023

Tasarım Dergi Kapağı3.KIŞ.png

Contents / İçindekiler

JENERİK                                                                                                                                         

Adnan Güvel, Mehmet Yılmaz

Modern Arap Şiirinde II. Abdülhamid: Suriye Şiiri Örneği

Abdul Hamid II in Modern Arab Poetry: Example of Syrian Poetry                                            

https://doi.org/10.5281/zenodo.8373061

 

Onur Can Yılmaz, Cevdet Şanlı

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Şarkı Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Investigation of Song Usage Cases in Turkish Teaching as a Foreign Language Textbooks

https://doi.org/10.5281/zenodo.8373067                                                                                             

Meryem Göker, Simge Güzey, Mustafa Özdeş

Osmanlı Dönemi’nde İki Çocuk Dergisi: Angeliaforos Çocuklar İçün ve Mümeyyiz Dergileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Two Children's Magazines in the Ottoman Period: A Comparative Evaluation on Angeliaforos Çocuklar İçün and Mümeyyiz Magazines         

https://doi.org/10.5281/zenodo.8373073

                                                                                               

Eda Ararat Kankaanpaa, Ali Fuat Arıcı

Finlandiya’daki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Teaching Turkish to Turkish Children in Finland

https://doi.org/10.5281/zenodo.10362389

                                                                                                     

Ramazan Çakır, Mehmet Özdemir

Özgür Aras Tüfek’in Çocuk Kitaplarında Çalışkanlık Değeri

The Value Of Diligence In Özgür Aras Tüfek's Children’s Books

ttps://doi.org/10.5281/zenodo.10412728

 

Previous Issues

SUMMER / YAZ 2023

Tasarım Dergi Kapağı2.YAZ.png

Contents / İçindekiler

JENERİK 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371055                                                                                                  

Semra Baturay Meral, Hasan Mesut Meral

Cumhuriyet Dönemi Çeviri Dergilerinde Çeviri Şiir ve Çeviri Eleştirisi                                    

Poetry Translation and Translation Criticism in Translation Journals of the Republican Period

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371065

 

Okan Çelik, Serhat Arslan, Necmi Yücel

Ortaokul Öğrencilerinin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlık Çalışmalarının İncelenmesi    

Examination of the Preparation of Secondary School Students for the High School Entrance Exam (LGS) 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371071

 

Kadir Tansoy, Turhan Ada

Batı Tipi Eğitimin Türkiye’de Liberal Düşünce Dünyasına Etkileri Ve ‘’Ali Fuat Başgil’’, ‘’Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’’ Örneği

The Effects of Western-Type Education on the World of Liberal Thought in Turkey and the Example of "Ali Fuat Başgil", " Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti"

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371077

 

Rabia Karaçal

Kitap Tanıtımı: Ahmet Benzer, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İşlevsel Dil Bilgisi. Pegem Akademi Yayıncılık 

Book Review: Ahmet Benzer, Functional Grammar in Teaching Turkish as a Foreign Language. Pegem Akademi Publishing.

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371079         

WINTER / KIŞ 2022

Tasarım Dergi Kapağı1.KIŞ.png

Contents / İçindekiler

JENERİK

Mualla Erdem, Behsat Savaş, Celal Gülcan, Adem Özkan

Covid-19 Pandemisinin ve Uzaktan Eğitimin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenci Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effect of Covid-19 Pandemic and Distance Education on Student Achievement in Vocational and Technical Anatolian High Schools

İbrahim Özdemir, Serap Koçak, Emin Balaman

Türkiye’de Okul Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2001-2021)   

Analysis of Graduate Theses in the Field of School Management in Turkey (2001-2021)        

Betül Çetin Bozdaş, Talat Aytan

Çocuk Edebiyatı ve Mizah Kuramları: Muzaffer İzgü Örneği 

Children’s Literature and Theories of Humor: The Example of Muzaffer İzgü

Oğuzhan Yılmaz, Talat Aytan

Rafadan Tayfa Çizgi Filminde Kültürel Unsurlar

Cultural Elements In Rafadan Tayfa Cartoon                                                                          

Zeynep Ebrar Küçük

Kitap Tanıtımı: Gündüz, Mustafa (2022). Ansiklopedik Türk Eğitim Tarihi Sözlüğü. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları

bottom of page