top of page

EDE Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi 2022 Ağustos itibariyle bazı üniversitelerce alan indeksi sayılan MLA International Bibliography tarafından taranmaya ve indekslenmeye başlamıştır. Süreçte katkısı olan tüm editör, yayın ve danışma kurulu üyelerimize, hakemlerimize, dil uzmanlarımıza, sekreterlerimize ve özellikle yazarlarımıza çok teşekkür ederiz.

KIŞ 2023 Sayısı
İçin Son Tarih

1 Kasım 2023

AMAÇ​

 

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE) özgün ve üstün nitelikli makaleleri bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası katılıma açık hakemli bir e-dergidir. Alanında öncü bir dergi olup Türkiye hakkında nitelikli çalışmaları yayımlamayı amaçlar. Türkiye'yi ilgilendiren konulardaki bilgiyi toplamak ve yaymak çabasındadır. EDE, Türkçe ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. Yılda iki defa düzenli olarak yayımlanan EDE gerekli gördüğünde özel sayı(lar) da çıkarmaktadır.

KAPSAM
 
Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE), eğitim, dil ve edebiyat alanlarında Türkiye’yi ilgilendiren tarihi ve güncel konuları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verir. Bu yüzden Türkiye odaklı eğitim, dil ve edebiyat odaklı özgün ve nitelikli çalışmalar yayımlamaktadır. Bu bağlamda eğitim, dil ve edebiyat alanlardaki özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları kabul etmektedir. Eğitim, dil ve edebiyat alanlarında Türk araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaları da kapsamına alır. EDE, Türkiye ile yakın ilişkileri olduğundan Kıbrıs ve Avrupa ülkelerini ele alan çalışmalara da açıktır.

Next Issue

WINTER / KIŞ 2023

EDE_KAPAK3.jpg

Contents / İçindekiler

JENERİK                                                                                                                                         

Adnan Güvel, Mehmet Yılmaz

Modern Arap Şiirinde II. Abdülhamid: Suriye Şiiri Örneği

Abdul Hamid II in Modern Arab Poetry: Example of Syrian Poetry                                            

https://doi.org/10.5281/zenodo.8373061

Onur Can Yılmaz, Cevdet Şanlı

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Şarkı Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Investigation of Song Usage Cases in Turkish Teaching as a Foreign Language Textbooks

https://doi.org/10.5281/zenodo.8373067                                                                                              Meryem Göker, Simge Güzey, Mustafa Özdeş

Osmanlı Dönemi’nde İki Çocuk Dergisi: Angeliaforos Çocuklar İçün ve Mümeyyiz Dergileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Two Children's Magazines in the Ottoman Period: A Comparative Evaluation on Angeliaforos Çocuklar İçün and Mümeyyiz Magazines         

https://doi.org/10.5281/zenodo.8373073

                                                                                                     

 

Last Issue

SUMMER / YAZ 2023

kapak.2.jpg

Contents / İçindekiler

JENERİK 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371055                                                                                                  

Semra Baturay Meral, Hasan Mesut Meral

Cumhuriyet Dönemi Çeviri Dergilerinde Çeviri Şiir ve Çeviri Eleştirisi                                    

Poetry Translation and Translation Criticism in Translation Journals of the Republican Period

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371065

Okan Çelik, Serhat Arslan, Necmi Yücel

Ortaokul Öğrencilerinin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlık Çalışmalarının İncelenmesi    

Examination of the Preparation of Secondary School Students for the High School Entrance Exam (LGS) 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371071

Kadir Tansoy, Turhan Ada

Batı Tipi Eğitimin Türkiye’de Liberal Düşünce Dünyasına Etkileri Ve ‘’Ali Fuat Başgil’’, ‘’Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’’ Örneği

The Effects of Western-Type Education on the World of Liberal Thought in Turkey and the Example of "Ali Fuat Başgil", " Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti"

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371077

Rabia Karaçal

Kitap Tanıtımı: Ahmet Benzer, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İşlevsel Dil Bilgisi. Pegem Akademi Yayıncılık 

Book Review: Ahmet Benzer, Functional Grammar in Teaching Turkish as a Foreign Language. Pegem Akademi Publishing.

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371079         

Previous Issues

WINTER / KIŞ 2022

kapak1.jpg

İçindekiler / Contents

JENERİK

https://doi.org/10.5281/zenodo.8372990

Mualla Erdem, Behsat Savaş, Celal Gülcan, Adem Özkan

Covid-19 Pandemisinin ve Uzaktan Eğitimin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenci Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effect of Covid-19 Pandemic and Distance Education on Student Achievement in Vocational and Technical Anatolian High Schools

https://doi.org/10.5281/zenodo.8364103

İbrahim Özdemir, Serap Koçak, Emin Balaman

Türkiye’de Okul Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2001-2021)   

Analysis of Graduate Theses in the Field of School Management in Turkey (2001-2021)        

https://doi.org/10.5281/zenodo.8364142

Betül Çetin Bozdaş, Talat Aytan

Çocuk Edebiyatı ve Mizah Kuramları: Muzaffer İzgü Örneği 

Children’s Litarature and Theories of Humor: The Example of Muzaffer İzgü       

https://doi.org/10.5281/zenodo.8364156

Oğuzhan Yılmaz, Talat Aytan

Rafadan Tayfa Çizgi Filminde Kültürel Unsurlar

Cultural Elements In Rafadan Tayfa Cartoon                                                                          

https://doi.org/10.5281/zenodo.8364151

Zeynep Ebrar Küçük

Kitap Tanıtımı: Gündüz, Mustafa (2022). Ansiklopedik Türk Eğitim Tarihi Sözlüğü

Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları

https://doi.org/10.5281/zenodo.8364172

bottom of page