top of page

Yaz 2024 Sayısı
İçin Son Tarih

1 Haziran 2024

AMAÇ​

 

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE) özgün ve üstün nitelikli makaleleri bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası katılıma açık hakemli bir e-dergidir. Alanında öncü bir dergi olup Türkiye hakkında nitelikli çalışmaları yayımlamayı amaçlar. Türkiye'yi ilgilendiren konulardaki bilgiyi toplamak ve yaymak çabasındadır. EDE, Türkçe ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün veya derleme makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. Yılda iki defa düzenli olarak yayımlanan EDE gerekli gördüğünde özel sayı(lar) da çıkarmaktadır.

KAPSAM
 
Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE), eğitim, dil ve edebiyat alanlarında Türkiye’yi ilgilendiren tarihi ve güncel konuları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verir. Bu yüzden Türkiye odaklı eğitim, dil ve edebiyat odaklı özgün ve nitelikli çalışmalar yayımlamaktadır. Bu bağlamda eğitim, dil ve edebiyat alanlardaki özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları kabul etmektedir. Eğitim, dil ve edebiyat alanlarında Türk araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaları da kapsamına alır. EDE, Türkiye ile yakın ilişkileri olduğundan Kıbrıs ve Avrupa ülkelerini ele alan çalışmalara da açıktır.

DUYURULAR
 
  • Yaz 2024 sayımız için makale gönderim son tarihi 1 Haziran 2024  olarak belirlenmiştir.
  • 2023 yılı itibarıyla makalelere DOI atanmıştır.
  • EDE, 2022 Ağustos itibarıyla bazı üniversitelerce alan indeksi sayılan MLA International Bibliography tarafından taranmaya ve indekslenmeye başlamıştır. Süreçte katkısı olan tüm editör, yayın ve danışma kurulu üyelerimize, hakemlerimize, dil uzmanlarımıza, sekreterlerimize ve özellikle yazarlarımıza çok teşekkür ederiz.

Next Issue

SUMMER / YAZ 2024

Tasarım Dergi Kapağı4.png

Contents / İçindekiler

JENERİK

https://doi.org/

Gencay Arslan, Talat Aytan

İtalya’da Türkçe Ana Dili Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar

Occurring Problems In Turkish Native Language Education In Italy

https://doi.org/10.5281/zenodo.10211061

 

Muhammet Sani Adıgüzel   

Besmelenin Türkçe Çevirilerine Sözvarlığı Açısından Bir Yaklaşım

An Investigation of Turkish Translations of Besmele in terms of Vocabulary

https://doi.org/10.5281/zenodo.10913012                                                                                               

Yasemin Akkuş, Cevdet Şanlı

İsviçre’de Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

An Investigation of Teachers' Opinions on the Problems Encountered in the Process of Turkish Education to Turkish Children Living in Switzerland

https://doi.org/10.5281/zenodo.11199701

 

Last Issue

WINTER / KIŞ 2023

Tasarım Dergi Kapağı3.KIŞ.png

Contents / İçindekiler

JENERİK                                                                                                                                         

Adnan Güvel, Mehmet Yılmaz

Modern Arap Şiirinde II. Abdülhamid: Suriye Şiiri Örneği

Abdul Hamid II in Modern Arab Poetry: Example of Syrian Poetry                                            

https://doi.org/10.5281/zenodo.8373061

 

Onur Can Yılmaz, Cevdet Şanlı

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Şarkı Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Investigation of Song Usage Cases in Turkish Teaching as a Foreign Language Textbooks

https://doi.org/10.5281/zenodo.8373067                                                                                             

Meryem Göker, Simge Güzey, Mustafa Özdeş

Osmanlı Dönemi’nde İki Çocuk Dergisi: Angeliaforos Çocuklar İçün ve Mümeyyiz Dergileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Two Children's Magazines in the Ottoman Period: A Comparative Evaluation on Angeliaforos Çocuklar İçün and Mümeyyiz Magazines         

https://doi.org/10.5281/zenodo.8373073

                                                                                               

Eda Ararat Kankaanpaa, Ali Fuat Arıcı

Finlandiya’daki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Üzerine Bir Araştırma

A Research on Teaching Turkish to Turkish Children in Finland

https://doi.org/10.5281/zenodo.10362389

Ramazan Çakır, Mehmet Özdemir

Özgür Aras Tüfek’in Çocuk Kitaplarında Çalışkanlık Değeri

The Value Of Diligence In Özgür Aras Tüfek's Children’s Books

ttps://doi.org/10.5281/zenodo.10412728

Previous Issues

SUMMER / YAZ 2023

Tasarım Dergi Kapağı2.YAZ.png

Contents / İçindekiler

JENERİK 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371055                                                                                                  

Semra Baturay Meral, Hasan Mesut Meral

Cumhuriyet Dönemi Çeviri Dergilerinde Çeviri Şiir ve Çeviri Eleştirisi                                    

Poetry Translation and Translation Criticism in Translation Journals of the Republican Period

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371065

 

Okan Çelik, Serhat Arslan, Necmi Yücel

Ortaokul Öğrencilerinin Liseye Geçiş Sınavına (LGS) Hazırlık Çalışmalarının İncelenmesi    

Examination of the Preparation of Secondary School Students for the High School Entrance Exam (LGS) 

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371071

 

Kadir Tansoy, Turhan Ada

Batı Tipi Eğitimin Türkiye’de Liberal Düşünce Dünyasına Etkileri Ve ‘’Ali Fuat Başgil’’, ‘’Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’’ Örneği

The Effects of Western-Type Education on the World of Liberal Thought in Turkey and the Example of "Ali Fuat Başgil", " Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti"

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371077

 

Rabia Karaçal

Kitap Tanıtımı: Ahmet Benzer, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İşlevsel Dil Bilgisi. Pegem Akademi Yayıncılık 

Book Review: Ahmet Benzer, Functional Grammar in Teaching Turkish as a Foreign Language. Pegem Akademi Publishing.

https://doi.org/10.5281/zenodo.8371079         

WINTER / KIŞ 2022

Tasarım Dergi Kapağı1.KIŞ.png

Contents / İçindekiler

JENERİK

Mualla Erdem, Behsat Savaş, Celal Gülcan, Adem Özkan

Covid-19 Pandemisinin ve Uzaktan Eğitimin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenci Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

Investigation of the Effect of Covid-19 Pandemic and Distance Education on Student Achievement in Vocational and Technical Anatolian High Schools

https://doi.org/10.5281/zenodo.8364102

İbrahim Özdemir, Serap Koçak, Emin Balaman

Türkiye’de Okul Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2001-2021)   

Analysis of Graduate Theses in the Field of School Management in Turkey (2001-2021)        

https://doi.org/10.5281/zenodo.8364141

Betül Çetin Bozdaş, Talat Aytan

Çocuk Edebiyatı ve Mizah Kuramları: Muzaffer İzgü Örneği 

Children’s Literature and Theories of Humor: The Example of Muzaffer İzgü

​https://doi.org/10.5281/zenodo.8364155

Oğuzhan Yılmaz, Talat Aytan

Rafadan Tayfa Çizgi Filminde Kültürel Unsurlar

Cultural Elements In Rafadan Tayfa Cartoon

https://doi.org/10.5281/zenodo.8364150

                                                                       

Zeynep Ebrar Küçük

Kitap Tanıtımı: Gündüz, Mustafa (2022). Ansiklopedik Türk Eğitim Tarihi Sözlüğü. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

https://doi.org/10.5281/zenodo.8364171

bottom of page