top of page

Yazım Kuralları 

Eğitim Dil ve Edebiyat (EDE) dergisi için aday makaleler editor.ede@gmail.com adresi üzerinden editöre gönderilir. EDE dergisinin yayın dili Türkçe veya İngilizcedir. Yayına kabul edilen tüm makalelerin son hali yayımlanmadan önce yazar onayı sunulur. Yazarın onayından sonra çevirimiçi olarak yayına alınır.

Yazarlarımıza dergiye ilk gönderim esnasında makalelerini biçimlendirme ve kendi içinde tutarlı olması şartıyla yazım kuralları konusunda esneklik sağlıyoruz. Makalenizin hakem sürecinden önce katı bir yapıya uyması gerekmiyor.  Bir makalede bulunması gereken temel unsurlar hariç, yazım kuralları, makale uzunluğu veya tablo ve şekil sayısı konusunda herhangi bir sınırlama getirmiyoruz. Ancak makale yayına kabul aldıktan sonra APA 7 yazım kurallarına göre düzenlenecektir.

Yayın sürecini başarıyla bitiren makaleler için yazım kulları, APA (American Psychological Association) Style 7th Edition’a göre olmalıdır. Gerek alıntılamalarda gerekse de kaynakça kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Hakem sürecini başarıyla bitirip yayınlanmaya hak kazanmış makale yazarlarına kolaylık olması açısından editör tarafından makale template dosyası gönderilecektir. Template dosyası üzerinde belirtilen yönlendirmeler doğrultusunda makalenin son hali yayına alınacaktır. Bununla beraber gönderilen makalelerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:

1.Ana Metin: A4 boyutunda MS Word programında, Garamond veya Times New Roman yazı karakteri ile, 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf arası boşluk önce ve sonra 6nk olarak ayarlanmalıdır.Tablo ve şekiller sayfaya uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Hakem değerlendirilmesinde kolaylık olması açısından sayfalar numaralandırılmalıdır.  

 

2.Yazar ad(ları) ve adresi: Yazar ad(lar)ı koyu, sadece baş harfler büyük Times New Roman 10 punto olarak yazılmalıdır. Adresler ise normal harflerle dipnotta yazılmalı;yazarın görev yaptığı kurum, ülke adı ve e-mail adresi Garamand 9 punto ile burada belirtilmelidir. Tüm yazarların ORCID ID bilgisi de burada yer almalıdır. 

 

3. Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı, kelimelerin ilk harfi büyük harflerle 12 punto koyu yazı karakteriyle yazılmalıdır. Başlığın mümkün olduğunca kısa olmasına özen gösterilmelidir. Ana başlıklar da büyük harf Times New Roman 12 punto koyu olmalıdır. 

 

4. Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Zorunlu hallerde bu kelime sayılarında +/-100 kelimeye müsaade edilir. Ancak her halükarda makale template dosyasında belirlenen şekiller dahilinde bir sayfayı geçmemelidir. Özetin altında, en az 3, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet, 9 punto ve tek paragraf halinde yazılmalıdır. Makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini içermelidir. Özette ara başlıklara, atıflara ve kaynakçaya yer verilmemelidir. Makale konusunu en iyi şekilde yansıtmasına özen gösterilmelidir. 

 

5. Bilgilendirme: Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda (BAP, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı vb.) desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası belirtilerek  Bilgilendirme/Acknowledgement bölümde verilmelidir. Eğer çalışma tezden üretilmiş ise durum burada belirtilmelidir.

 

6. Kaynakça: Makale Türkçe ise sadece KAYNAKÇA, İngilizce ise sadece REFERENCES kullanılmalıdır. Kaynaklar Times New Roman 11 punto APA 7th Edition stiline göre düzenlenmelidir. Kaynakçalar numaralandırılmamalı, ikinci satıra taştığı takdirde ikinci satır içerden başlamalıdır. Kaynaklar da tek satır aralığı ile yazılmalı, paragraf arası boşluk ise önce ve sonra 6nk olarak ayarlanmalıdır. 


Dergi yazarlarının kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi koleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Açık Erişim sayfasından elde edilebilir. Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel genel ağ sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayımlayabilirler.

 

Metin içinde alıntı örneği:

Tek yazarlı ise

(Akın, 2005, s. 15). (Çalışmanın tamamına gönderme yapılıyorsa sayfa numarasına gerek yoktur).

İki yazarlı ise

Tamamı parantez içinde ise (Arıcı, & Ungan, 2015, s. 17) şeklinde, değilse Arıcı ve Ungan (2015, s. 17) şeklinde yazılmalıdır.

Üç veya daha fazla yazarlı ise

(Aytan vd., 2021, ss. 20-25).
 

Kaynakça Örnekleri 

Makaleler:

 

 Tek Yazarlı Makale: Makale başlığı ile kelime hariç küçük normal harflerle. Dergi adı eğik harflerle. Cilt eğik, sayı parantez içinde normal ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Doi numarası belirtilecekse url ile birlikte yazılmalıdır. Doi numarası olmayan online kaynaklar da aynı biçimde url şeklinde belirtilebilir.

 

Kahya, H. (2018). Aday Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin “edebiyat öğretmeni” kavramına ilişkin algılarının metafor yoluyla analizi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 104-117. https://doi.org/10.21733/ibad.343188   (doi olmayan online yayınlar için ise https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibadjournal/issue/31095/343188 şeklinde url yazılmalıdır. 

 

İki Yazarlı Makale

 

Çeliköz, N. & Çeliköz, M. (2018). Öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 262-274.

 

NOT: Çok yazarlı makaleler iki yazarlı makaleler gibi son yazardan önce “&” denilerek hazırlanacaktır.

 

Kitaplar:

 

Tek Yazarlı Kitap: Kitap başlığı ilk kelime hariç küçük eğik harflerle. Yayın yeri yazılmamalı, sadece yayınevi belirtilmelidir.

 

Kahya, H. (2017). Karamanlıca bir çocuk dergisi: Angeliaforos Çocuklar İçün (1872). Grafiker.

 

İki Yazarlı Kitap

 

Arıcı, A. F. & Ungan, S. (2015). Yazılı anlatım el kitabı. Pegem Akademi.

 

NOT: Çok yazarlı kitaplar iki yazarlı kitaplar gibi son yazardan önce “&” denilerek hazırlanacaktır.

 

Tüzel Kişi Tarafından Yazılmış Kitap

 

Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe sözlük. Ankara: TDK Yayınları.

 

Kitap Bölümü

Başaran, M. (2019). Nurettin Topçu'da ideal öğretmen ideal insan. A. F. Arıcı & M. Başaran (Eds), İdeal Türk (ss. 453-466) içinde. Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.

Elektronik Kaynaklar

 

 Elektronik Makale: Erişme tarihi gerekmedikçe url önüne yazılmaz. Web sitesi adı eklenir ve web sayfası başlıkları italik olarak yazılır.

 

Altun, A. (2003, 10 Aralık). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. MEB. http://www.meb.gov.tr/index800.htm.

 

Diğer Yayın Türleri:

 

Ansiklopedi Maddeleri

 

Bezer, G. Ö. (2009). Seyfeddin Gazi I. TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) içinde (c. 37, s.31). Diyanet Vakfı Yayınları.

 

Yayımlanmamış Tez: Kitaplardaki gibi sadece ilke harf büyük ve tamamı eğik. "Yayımlanmamış" ifadesine gerek yok.

 

Çoban, İ. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçedeki alıntı sözcükleri kullanma düzeylerinin incelenmesi. Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

 

NOT: Burada belirtilmeyen hususlar için lütfen APA 7 kitapçığına bakınız. 

Ücret Politikası

EDE, dijital yayıncılık, grafik tasarım, dizgi işlemleri ve uluslararası endekslere katılım ve diğer işlemler için ücretli hizmetler kullanmaktadır. Bu yüzden EDE'ye makale gönderen yazarlardan Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Doçentlik Kriterleri Sıkça Sorulan Sorular 44. Madde ile uyumlu olarak makale gönderimi sonrasında katılım bedeli alınmaktadır. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için bu bedelin yatırılması gerekmektedir. Bu bedel makalenin kabul/red şartına bağlı olmaksızın tahsil edilir. Ücret ödemesi makalenin yayına kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Makalenin yayına kabulü veya reddi hakem raporlarına göre editörlükçe belirlenmektedir.
Başvuruları hakemler tarafından reddedilen yazarların ödedikleri ücret geri ödenmeyecektir. Dergiye makale gönderen yazarlar bu şartı kabul etmiş sayılır.

Gönderim Ücreti: 530.00 TRY

bottom of page